1981?

Sheik, Sheik, Sheik

Sheik, Sheik, Sheik

. . . Sheik Yurbooti!

. . . Sheik Yurbooti!